Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan jeg håndterer dine personoplysninger. Når du modtager en behandling hos Pjedsted Fodklinik (”Klinikken”), er Klinikken efter lovgivningen forpligtet til at føre patientjournal. Det indebærer, at der registreres en række oplysninger om dig, herunder helbredsoplysninger.

Der er også andre årsager til, at der registreres personlige oplysninger om dig. Privatlivspolitikken forneden redegør i overensstemmelse med persondataforordningen for, hvordan Klinikken behandler, opbevarer og videregiver dine oplysninger.

1. Typer af oplysninger

Klinikken indsamler følgende typer af personoplysninger om dig for at kunne leve op til kravene til journalføring i forbindelse med din behandling, for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med tidsbestilling mv. og for eventuelt at kunne foretage afregning overfor det offentlige (regioner og kommuner i fm. behandlinger med tilskud) eller forsikringsselskaber, herunder Sygeforsikringen Danmark:

Almindelige personoplysninger

 • Personnummer (CPR-nummer)
 • Navn, adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
  Eventuelt oplysninger om værger og pårørende, hvis det er relevant for behandlingen eller kommunikationen med dig

Følsomme personoplysninger
Helbredsoplysninger, herunder resultatet af foretagne undersøgelser på Klinikken.

Andre oplysninger
Klinikken kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål, fx

 • om du er medlem af Sygeforsikringen Danmark,
 • om du er berettiget til offentlige tilskud fra din region eller kommune, eller
 • om betaling helt eller delvist skal ske af dit forsikringsselskab.
  Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

2. journalføring

Klinikken er forpligtet til at føre patientjournal efter reglerne i autorisationslovens kapitel 6 og “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal og for at sikre en entydig identifikation af dig.

Journaloptagelse er din tryghed for, at behandlingen altid tager udgangspunkt i dig, og er et vigtigt redskab for at kunne planlægge, gennemføre og dokumentere din behandling.

I journalen kan også indgå helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, fx din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysninger i journalen er fortrolige, og Klinikken er underlagt tavshedspligt, jf. sundhedsloven.

 

3. Videregivelse af oplysninger

Som udgangspunkt anvendes dine personoplysninger kun af Klinikken.

Hvis andre end dig selv skal betale hele eller dele af behandlingen (fx din region eller kommune eller dit forsikringsselskab, herunder Sygeforsikringen Danmark) vil dine personoplysninger samt oplysninger om den ydede behandling blive videregivet i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Oplysningerne om den givne behandling omfatter typisk en linje om behandlingens art (fx fodbehandling, indlæg, ortonyxi eller lignende), men ikke detaljerede oplysninger om behandlingen, som føres i patientjournalen. Sidstnævnte vil kun blive videregivet i særlige tilfælde, og da kun med dit samtykke. I forbindelse med behandlingen af diabetes-patienter, speciale 54, videresendes helbredsoplysninger dog til den nationale fodstatus-database, således at andre sundhedspersoner med dit samtykke kan indhente oplysningerne. Indsendelsen af oplysninger sker altid, da det er en forudsætning for, at du kan opnå tilskud til dine behandlinger.

I nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt for dig, at Klinikken videregiver dine personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, til andre sundhedspersoner, herunder din egen læge, eller til dine pårørende. I sådanne tilfælde vil Klinikken kun videregive relevante oplysninger til relevante personer med dit samtykke.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til din eventuelle værge, hvis det er påkrævet.

 

4. Opbevaring af oplysningerne

Klinikken benytter et elektronisk patientjournalsystem, som du kender det fra fx din læge og tandlæge. Patientjournalsystemet er godkendt af sundhedsmyndighederne (MedCom). Det din tryghed for, at oplysningerne er forsvarligt opbevaret.

Din journal opbevares som udgangspunkt indtil 5 år efter den seneste optegnelse i patientjournalen, jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Det er ikke tilladt at slette journalen før dette tidspunkt.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt at hensyn til afregning og bogføring, herunder det offentliges kontrol af regnskaber mv., jf. den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Når du kommunikerer med Klinikken via dens hjemmeside eller ved brug af e-mail, sker kommunikationen krypteret. Følsomme personoplysninger overføres til patientjournalsystemet og opbevares kun der. Dine kontaktoplysninger, herunder din e-mailadresse, vil blive gemt i e-mailprogrammet for bedre at kunne servicere dig.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

5. Ændringer til eller sletning af dine oplysninger 

Herunder tilbagekaldelse af samtykke.
Du har mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, Klinikken har registreret om dig ved at kontakte Klinikken. Oplysningerne gives i elektronisk form og medfører opkrævning af gebyr i overensstemmelse med gældende lovgivning om aktindsigt.

Oplysningerne i patientjournalen må ikke slettes eller rettes, jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Hvis du mener, at der er fejl i din journal, kan du bede om, at der laves en tilføjelse i patientjournalen.

Oplysninger, som ikke er omfattet af reglerne om patientjournaler, fx oplysninger til brug for afregning, har du ret til at bede Klinikken ændre eller slette. Du har også ret til at tilbagekalde et eventuelt samtykke.

Der kan være forskellige konsekvenser af dette:

Hvis du ikke ønsker registrering og videregivelse af oplysninger, som er nødvendige at videregive til din region eller din kommune for, at du kan modtage offentligt tilskud til din behandling, kan behandling i Klinikken kun tilbydes mod fuld betaling til de priser, der gælder for patienter, der ikke er tilskudsberettigede.
Hvis du ikke ønsker videregivelse af oplysninger til Sygeforsikringen Danmark, vil du ikke kunne opnå tilskud til dine behandlinger.
I særlige tilfælde kan konsekvensen være, at Klinikken ikke kan tilbyde at behandle dig.
Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående ønsker om sletning, tilføjelser og rettelser. Klinikken vil naturligvis da gøre dig opmærksom på forholdet. 

6. Dataportabilitet 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger, herunder din patientjournal, til en anden dataansvarlig. 

7. Klage 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk / www.datatilsynet.dk. 

8. dataansvarlig

Klinikkens dataansvarlige er klinikejer, statsautoriseret fodterapeut Inger Johansen.

Mine kontaktoplysninger er:
Klinik for Fodterapi v/Inger Johansen
CVR-nr.: 31105005
Stationsvej 46
7000 Fredericia
Telefon: 30562045